Przeglądasz: Strona główna :: RODO

RODO

Szanowni Państwo,

mając na względzie dbałość o właściwe dysponowania danymi osobowymi naszych klientów oraz mając na uwadze rozpoczęcie obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”) a w szczególności art. 14 RODO, uprzejmie informujemy co następuje.

Administratorem Pani/Pana danych jest firma Light Design Olga Szewczak ul.Broniewskiego 1A/46,  40-131 Katowice . Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: biuro@lightdesign.com.pl, telefonicznie pod numerem +48 506 350 385  lub pisemnie na adres: ul. Broniewskiego 1A/46 , 40-131 Katowice.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu komunikacji marketingowej oraz prowadzenia analiz marketingowych obejmujących profilowanie, w celu dostosowania przesyłanych treści marketingowych. Treści marketingowe będę dostarczane w formie wiadomości e-mail, telefonicznie bądź listownie. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. wcześniejsze wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych oraz art. 6 ust. 2 lit. f) RODO, tj. niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora; uzasadnionym interesem administratora jest dostarczanie klientom informacji o ofertach i dostępnych promocjach.

Przetwarzanie danych osobowych obejmuje następujące kategorie Pani / Pana danych: imię i nazwisko, miasto, miejsce zatrudnienia, mail, telefon.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że wyrazi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych w celu marketingowym.


Uprzejmie informujemy, iż przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem przez firmę Light Design Olga Szewczak Pani/Pana danych osobowych:

  • prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych;
  • prawo do sprostowania danych;
  • prawo do usunięcia danych;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania;
  • prawo do przenoszenia danych (o ile będzie to technicznie możliwe);

 

Ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Zgodę może Pani/Pan odwołać, poprzez wysłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: biuro@lightdesign.com.pl.

Dodatkowo ma Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Informujemy, iż Pani/Pana dane zostały uzyskane przez administratora ze źródeł publicznie dostępnych, tj. m. in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Głównego Urzędy Statystycznego (GUS) oraz w wyniku prowadzonych czynności cywilno prawnych (sprzedaż / zakup), zapytań ofertowych lub korespondencji z naszą firmą.

Pragniemy zapewnić, iż firma Light Design Olga Szewczak dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawnymi. Jesteśmy otwarci na Państwa sugestie odnośnie poprawy bezpieczeństwa danych osobowych. Prosimy o kierowanie ich na dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych, które są podane powyżej.

Z poważaniem,

Olga Szewczak – Light Design